Avada Car Dealer News

Информираме Ви, че в изпълнение на чл.19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на енергетиката ще проведат консултации с обществеността по изготвеното заданието за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на изменение и допълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., включващо нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на Р. България (ТПСП) за регионите на ниво NUTS 3 – Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник. Изменението и допълнението на ПРР 2021-2027 и териториалните планове за справедлив преход попадат в обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и са предмет на задължителна екологична оценка.

Съгласно чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове  и програми (НУРИЕОПП), е изготвено Задание за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на изменение и допълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. (ПРР 2021-2027), включващо нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на Р. България (ТПСП) за регионите на ниво NUTS 3 – Стара Загора (и прилежащи общини),