Avada Car Dealer News

Министерският съвет внесе проект за промени в Закона за обществените поръчки, които се очаква да бъдат обсъждани и приети от 49-то Народно събрание. Една от основните корекции е, че при спечелена поръчка фирмата-изпълнител няма право да превъзлага предмета на договора или части от него на други лица. А самите мениджъри ще гарантират с декларация, че могат със собствен ресурс да изпълнят договора.

С предлаганите промени се вдига и максималният размер на държавните средства, с които ще се финансира пряко с повече от 50 на сто някоя от следните дейности:

  1. досега се позволяваше при строителство прогнозната стойност да бъде по-голяма или равна на 10 000 000 лв. С промените тя се вдига на 10 526 116 лв. И в тези случаи възложителят на поръчката, независимо дали е финансиращият орган или финансираното лице, действа като възложител за конкретния случай.
  2. при услуги, свързани със строителство досега се допускаше прогнозната им стойност да бъде по-голяма или равна на 418 000 лв. С промените този праг се увеличава на 420 497 лв..

Промени се правят и в чл. 20 от закона, който гласи, че всички процедури за възлагане на поръчките (чрез открита процедура; състезателна процедура с договаряне; конкурс и мн. др.;)  се прилагат, когато:

  1. публичните възложители, както и техни обединениявъзлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:

а) 10 526 116 л. (досега беше 10 млн. лева) – при строителство;

б) 273 812 лв. (досега беше 271 000 лв.) – за доставки и услуги;

в) 1 466 850 лв. (досега беше 1 млн. лв.) – за услуги по приложение № 2;

  1. публични възложители, работещи в областта на отбраната, възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:

а) 10 526 116 лв. ( досега беше 10 млн. лв.) – за строителство;

б) 273 812 лв. ( досега беше 271 000 лв.) – за услуги и за доставки, които включват продукти по приложение № 3;

в) 420 497 лв. ( досега беше 418 000 лв.) – за доставки, които включват продукти извън обхвата на приложение № 3;

г) 1 466 850 лв. ( досега беше 1 млн. лв.) 1 000 000 лв. – за услуги по приложение № 2;

  1. секторни възложители възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност,по-голяма или равна на:

а) 10 526 116 лв. ( досега беше 10 млн. лв.) – за строителство;

б) 842 950 ( досега беше 837 000 лв.) – за доставки и услуги;

в) 1 955 800 лв. ( досега беше 1 500 000 лв. – за услуги по приложение № 2;

  1. публични и секторни възложители възлагат поръчки в областитеотбрана и сигурност с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:

Навсякъде прагът от 837 000 се заменя с 842 950 лв. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.), а 10 000 000 лв. – за строителство, пряко свързано с оборудването по букви “а” и “б” за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл – с 10 526 116”.

За услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги вместо 837 000 лв. новият праг е 842 950 лв.;

А при провеждане на конкурс за проект на стойност, по-голяма или равна на 70 000 лв., новият праг става 100 000 лв.

Когато процедурата за възлагане е пряко договаряне или публично състезание, тогава възложителите прилагат прогнозната стойност стойност се променя така :

при строителство  досегашните „от 270 000 лв. до 10 000 000 лв.” се заменят с „от 300 000 лв. до 10 526 116 лв.”; думите „от 50 000 лв. до 270 000 лв.” се заменят с

Когато възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:

  1. при строителство досегашните „от 50 000 лв. до 270 000 лв.” се променят на „от 80 000 лв. до 300 000 лв.”;
  2. при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 – досегашните от 30 000 лв. до 70 000 лв. се вдигат на „от 50 000 лв. до 100 000 лв.”.

В алинея 4, когато възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност, по-малка от:

а) досегашните 50 000 лв. се заменят с 80 000 лв.;

б) досегашните 70 000 лв. се заменят със 100 хил. лв.;

в) досегашните 30 000 лв. се заменят с 50 хиляди.

Когато възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 15 прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, има промяна в прогнозната стойност и при строителство тя се вдига, така че текстът „от 270 000 лв. до 10 000 000 лв.” се заменя с „от 300 000 лв. до 10 526 116 лв.”; а при доставки и услуги – прагът от 70 000 лв. се заменя със 100 000 лв.


Източник: Sinor.bg