Avada Car Dealer News

При процедурите на договаряне без предварително обявление възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече точно определени лица – чл. 18, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Участието в тях не е достъпно за всички заинтересовани лица на пазара, а е ограничено само до стопанските субекти, поканени от възложителя. По тази причина процедурите се считат за неконкурентни. Прилагането им е обвързано с изрично посочени в ЗОП условия, а провеждането им следва да е предшествано от оповестяване на фактическите обстоятелства, довели до необходимостта от игнориране на общия ред. Процедурите на договаряне без предварително обявление, които се провеждат на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП1 , са средство за бързо и гъвкаво решение при крайно неотложни/форсмажорни обстоятелства.

Законосъобразното прилагане на това основание изисква към момента на откриване на процедурата кумулативно да са изпълнени следните условия:

  • нуждата от възлагането да е породена от изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП;

Според легалната дефиниция в § 2, т. 17 от ДР на ЗОП изключителни са обстоятелствата, които са предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. Видно от определението обстоятелствата могат да са от различно естество, но следва да се отличават с непредвидимост при настъпването и с негативни последици за обществото като резултат. Принципно за такива се приемат: природните бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии; събития като пожари, разливи на вредни продукти във водна среда, във въздуха и др.; производствени аварии, военни действия, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

  • за преодоляване на последиците да е необходимо неотложно възлагане на договора, което изключва възможността за спазване на сроковете, включително съкратените, за провеждане на конкурентна процедура по ЗОП;

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, основанието е приложимо, „когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката“. По същество това означава, че възникването на изключително обстоятелство по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП с неблагоприятно отражение за обществото не е достатъчна предпоставка за законосъобразното провеждане на договаряне без предварително обявление.

  • обстоятелствата, с които се обосновава неотложността на възлагането да не се дължат на възложителя.

Налага се изводът, че те не бива да са резултат от негови действия или бездействия, а трябва да се проявяват обективно и неочаквано за него и въпреки положената дължима грижа, т.е. обстоятелствата, с които се мотивира необходимостта от спешно възлагане и изпълнение на договора, следва да са не само извън волята на възложителя, но и извън възможностите му да предвиди и предотврати тяхното настъпване. В този смисъл явленията и събитията, които са известни на възложителя, могат да се очакват, планират и/или управляват от него (напр. изтичане срока на действие на договор, навременно осигуряването на снегопочистване и опесъчаване на пътища, регулярно пръскане срещу комари, поддържане проходимостта на речно корито и др.), не са относими към това нормативно изискване.

Наличието само на едно или няколко от посочените изисквания не обосновава прилагането на правното основание.