Avada Car Dealer News

На 04.04.2023 г. беше официално представена Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ ) за периода 2021-2027 г. На събитието в Техническия университет – София присъстваха представители на висшите училища в България, Българската академия на науките, Селскостопанската академия и други национални научни организации.

ПНИИДИТ е разработена в отговор на европейската политика за постигане на по-интелигентна Европа чрез иновативен и интелигентен икономически преход, а финансирането, което се предоставя от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 885 млн. евро за седем години. Чрез ПНИИДИТ в българската иновационна екосистема ще бъдат инвестирани 2,14 млрд. лева  за развитието на научните изследвания, научната инфраструктура, иновациите и интелигентната индустрия, и в бързото навлизане на цифровите технологии в икономиката и в обществото.

За 2023 г. са планирани процедури за почти 520 млн. лева, от които 336 млн. лева са насочени директно към академичната общност, за да се подпомогне развитието и утвърждаването на вече изградените Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност като водещи изследователски и иновационни комплекси.

Важна мярка по ПНИИДИТ е разработването на ваучерна схема за предоставяне на иновативни услуги на малки и средни предприятия от страна на научните организации и висшите училища като по този начин се насърчават контактите и по-дългосрочните и устойчиви партньорства.

По ПНИИДИТ ще бъде изградена мрежа от 12 европейски цифрови и информационни хъбове чрез прилагане на т.нар синергиен европейски подход. Хъбовете са ключов компонент от иновационната екосистема и инфраструктура по региони, тъй като тяхната дейност е пряко насочена в помощ на МСП и в подкрепа на цифровия и иновационен капацитет на предприятията в ключови области като високопроизводителни изчисления, изкуствен интелект, киберсигурност и други.

Програмата ще подкрепи също цифровата трансформация на публичния сектор и разгръщането на потенциала на данните в стратегически икономически области и сфери от обществен интерес. Пространствата от данни като част от Европейската стратегия за данни са един от инструментите за създаването на единен пазар на данни в ЕС и оттам в България, в който данните от различните сектори – публични институции, частни субекти и граждани се използват при еднакви, равни условия и по този начин насърчават развитието на иновациите, растежа и конкурентоспособността. Създаването на пространства от данни ще подпомогне трансфера на знания и технологии и ще създаде екосистемни връзки между заинтересованите страни.