Avada Car Dealer News

Управляващият орган за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020  (ОПРР) и програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) публикува актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г., утвърдена на 16 юни 2023 г.

Актуализацията на Индикативна годишна работна програма за 2023 г. е свързана с промяна срока за обявяване на процедура „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“ по Приоритет 3 „Техническа помощ по чл. 37“ на ПРР – от второ тримесечие на 2023 г. на трето тримесечие на 2023 г., съответно определяне на нов краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата – от трето тримесечие на 2023 г. на четвърто тримесечие на 2023 г.

Актуализираната Индикативна годишна работна програма за 2023 г. е публикувана на интернет-сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, подменю ИЗПЪЛНЕНИЕ – Индикативни годишни работни програми и в ИСУН 2020.


Файл за изтегляне можете да намерите тук.