Avada Car Dealer News

Проучването за социалното въздействие на обществените поръчки, поръчано от комисията по заетост и социални въпроси (комитет EMPL), навлиза в сърцевината на Директива 2014/24/ЕС и хвърля светлина върху начините, по които обществените поръчки могат да служат като средство за социална промяна.

Изследователското усилие беше ръководено от политическия отдел за икономически, научни политики и политики за качеството на живот. Политическите отдели предоставят вътрешна и външна експертиза в подкрепа на комисиите на Европейския парламент и други парламентарни органи при оформянето на законодателството и упражняването на демократичен контрол върху вътрешните политики на ЕС.

Основните цели на изследването включват:

  • разкриване на неизползвания потенциал на Директива 2014/24/ЕС за постигане на социални цели,
  • анализиране на степента, в която държавите-членки са транспонирали тези възможности в националното законодателство,
  • оценка на практическото прилагане на тези разпоредби от възлагащите органи в ЕС,
  • идентифициране на пречките, които възпрепятстват използването на съществуващите разпоредби, и
  • предлага обмислени препоръки за възможни бъдещи действия на ЕС в тази област.

Този документ е ценен ресурс за политици, законодатели и заинтересовани страни в ЕС. Чрез предоставяне на задълбочено разбиране на текущата правна рамка и подчертаване на най-добрите практики в тази рамка, проучването служи като катализатор за информирано вземане на решения и целенасочени интервенции, които насърчават социалния прогрес чрез обществени поръчки.

Проучването е достъпно на тази платформа като Ресурс.