Avada Car Dealer News

Директивите на ЕС относно обществените поръчки са приложими за обществени поръчки със стойности, равни или по-високи от определени нива, наречени прагове (изразени в евро). На всеки две години тези прагове трябва да бъдат преразгледани в съответствие с условията на Споразумението на Световната търговска организация относно държавните поръчки (GPA). Целта на тези корекции е да се коригират всякакви валутни движения между еврото и специалните права на тираж (SDRs).

На 16.11.2023 г. новите прагове за годините 2024-2025 бяха публикувани в Официален вестник. Новите прагове трябва да се прилагат от 1 януари 2024 г. Можете да намерите повече информация за текущите прагове тук.

Линк към Официален вестник, където са публикувани новите прагове за годините 2024-2025:

Делегиран регламент (ЕС) 2023/2497 на Комисията от 15 ноември 2023 г. за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за концесии

Делегиран регламент (ЕС) 2023/2495 на Комисията от 15 ноември 2023 г. за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за обществени поръчки за доставки, услуги и строителство и конкурси за проект

Делегиран регламент (ЕС) 2023/2496 на Комисията от 15 ноември 2023 г. за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство и конкурси за проект

Делегиран регламент (ЕС) 2023/2510 на Комисията от 15 ноември 2023 г. за изменение на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство

Съобщение от Комисията – Съответстващи стойности на праговете в Директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета