Avada Car Dealer News

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е направила проверка на 10 процедури на договаряне за обществени поръчки по член 233 от Закона за обществените поръчки в периода от 13 до 30 ноември, 12 процедури в периода от 1 до 14 декември, 9 процедури в периода от 15 до 29 декември и 4 процедури в периода от 2 до 12 януари, пише в бюлетина на агенцията, получен днес в БТА.

Проверени възложители в периода 13-30 ноември са Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, Министерство на културата, Столична община, “ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток I” ЕООД, “Национална електрическа компания” ЕАД, “Софийска вода” АД, “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, както и две обществени поръчки на Община Царево.

Проверени възложители в периода от 1 до 14 декември са “Информационно обслужване” АД, Министерство на туризма, Министерство на земеделието и храните, УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, “ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток I” ЕООД, “Топлофикация-Разград” АД, Община Земен, две обществени поръчки на Община Царево и три на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Проверени възложители в периода от 15 до 29 декември са Национален статистически институт, Агенция “Пътна инфраструктура”, Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик, Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, “Софийска вода” АД, “Топлофикация – Плевен” АД и две обществени поръчки на Община Царево.

Проверени възложители в периода от 2 до 12 януари са Община Кресна, Държавно предприятие “Пристанищна инфрастуктура”, “Водоснабдяване и канализация – Варна ООД” и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Проверяваните процедури следва да се прилагат по изключение, само при наличие на посочени в Закона за обществените поръчки условия. Проверката на АОП се извършва след стартиране на процедурата и обхваща мотивите на възложителя за прилагане на избраното правно основание и представените в тяхна подкрепа доказателства.

Контрол върху процедури на договаряне (чл. 233 от ЗОП)

АОП осъществява контрол върху процедури на договаряне, открити от публични и секторни възложители на конкретно посочени в ЗОП правни основания.

Проверката се извършва след откриване на процедурата (след публикуване на решението за откриване в РОП). Становището на Агенцията има характер на методическа подкрепа на възложителя при решението му за подписване на договора и цели да го предпази от грешки и нарушения и да способства за прозрачен, равнопоставен и достъпен процес на възлагане.

В обхвата на проверката попадат:

  • конкретни видове процедури на договаряне: договаряне без предварително обявление (възлагани от публични възложители), договаряне без предварителна покана за участие (възлагани от секторни възложители) и прякото договаряне (прилагано от публични и секторни възложители). Чрез прилагане на посочените процедури се избягва конкурентния ред на възлагане, което ги определя като рискови. По изложената причина те могат да се прилагат от възложителите само при наличие на определени предпоставки и при спазване на изрично посочени в ЗОП условия.
  • определени правни основания от ЗОП – чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 и чл. 182, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. Възложителят е необходимо в решението за откриване на процедурата да изложи мотиви за прилаганото от него правно основание и в тяхна подкрепа следва да изпрати на АОП конкретни доказателства. Проверката е насочена към установяване на съответствие между избраното правно основание с мотивите на възложителя и приложените доказателства.
  • процедури на договаряне, с прогнозна стойност равна на или по-висока от 1 000 000 лв. без ДДС – за строителство и 200 000 лв. без ДДС – за доставки и услуги.

Освен на възложителя, становището, с което е приключил контролът по чл. 232, се изпраща и на органите за последващ контрол по ЗОП – АДФИ и Сметната палата. То подлежи и на публикуване в профила на купувача в ЦАИС, т.е. всички заинтересовани лица имат достъп до информацията.


източник: www.24chasa.bg