Avada Car Dealer News

Чрез съобщение на официалната интернет страница на Агенцията по обществени поръчки (АОП), става ясно, че за възложителите, придобили или използвали за предоставяне на транспортни услуги пътни превозни средства в изпълнение на договори за обществени поръчки, са подготвени две анкети, с които да се събере информация за пътни превозни средства, придобити или използвани за предоставяне на транспортни услуги в изпълнение на договори за обществени поръчки. Те са достъпни на следните интернет адреси:

Справка за пътни превозни средства, придобити или използвани за предоставяне на транспортни услуги в изпълнение на договори за обществени поръчки, публикувани в ОВ на ЕС

Справка за чисти превозни средства за обществени поръчки, които не са публикувани в ОВ на ЕС

От информацията на АОП става ясно, че попълването на анкетите е във връзка с изпълнение на задължението на България, като страна членка на ЕС, да въведе в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ППС). Информацията следва да бъде предоставена на Европейската комисия, съгласно действащото европейско законодателство.

Съгласно директивата всяка страна членка има задължение за постигане на определен дял на чистите превозни средства спрямо общия брой превозни средства, придобити или използвани за предоставяне на транспортни услуги от възложители по смисъла на директивите в областта на обществените поръчки. Конкретните минимални цели за всяка държава членка са посочени в таблици 3 и 4 от приложението към Директива (ЕС) 2019/1161, а степента на изпълнението на целите следва да се докладва периодично на Европейската комисия.

Агенцията посочва, в информацията, че събирането на информация чрез анкетите ще подпомага отчитането на напредъка и постигането на целта за първия референтен период от 02.08.2021 г. до 31.12.2025 г.

Съобразно събирането на нужната информация, която ще се предостави на Европейската комисия, в обнародвания в Държавен вестник, бр. 88 от 20.10.2023 г. Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки е предвидено възложителите да изпращат обобщена информация по утвърден от изпълнителния директор на АОП образец за общия брой на доставените или използвани чисти превозни средства.

В информацията от АОП приканват да се попълнят посочените, по-горе, две анкети в срок до 31 март 2024 г.

За улеснение на възложителите от АОП са подготвили указания за попълване на анкетите.