Avada Car Dealer News

Във връзка с постъпващи запитвания Агенцията по обществени поръчки публикува извадки от новите текстове от Закона за обществените поръчки, както и някои задължения на възложителите, свързани с изключенията от правилата на ЗОП (обн. в Държавен вестник, бр. 88 от 20 октомври 2023 г.).

Целта е да се повиши информираността на възложителите и да се избегнат грешки.

Материалите могат да бъдат открити в раздел „Методология“, секция „Наръчници и насоки“: https://www2.aop.bg/metodologiya/narychnici/.