Цикъл на управление

Начало » Цикъл на управление

Пълен достъп до съдържанието на тази страница имат само потребителите на пакет Procurement.bg. За да се запознаете с условията за неговото придобиване можете да посетите страницата с неговото описание, линк към което което можете да намерите на заглавната страница или в секция “Услуги”

При управление на публични средства, както и при разходване на средства предоставени чрез административен договор за безвъзмездна финансова помощ, възниква необходимостта от провеждане на процедура за избор на външен изпълнител. Процеса по управление на обществените поръчки е сложно производство, в процес на което пред експертите и ръководителите възникват редица въпроси.

Често погрешно се посочва, че процесът на възлагане на обществени поръчки се състои в това, което е описано в Закона за обществените поръчки и започва от момента, в който служителят започва да съставя документацията, изискуема от закона и да попълва задължителната форма на съответното обявление.

Всъщност, процесът на възлагане и изпълнение на обществените поръчки съставлява един сложен комплекс от процеси и дейности, които следва да протичат в ясна последователност и взаимовръзка помежду си. За успешното провеждане на процедура и впоследствие възлагане на изпълнението на обществената поръчка следва да бъдат предприети стъпки, които съставят цялостния цикъл на управление на обществените поръчки:

  • Определяне на потребностите
  • Формулиране на проекти и определяне на бюджет
  • Изготвяне на план-график
  • Подготовка и обявяване на процедурите за възлагане на обществени поръчки
  • Възлагане на обществената поръчка
  • Изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка

На вашето внимание представяме Наръчник, съдържащ инструментариум, обхващащ всяко действие, което следва да предприемете от самото пораждане на необходимостта от провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка до приемане на изпълнението на сключения договор с избрания изпълнител.

В Наръчника са представени основните понятия, основните стъпки и инструментариум, приложими в цикъла на управление на обществените поръчки. Идентифицирани са текущите дейности по планиране, възлагане и изпълнение на договорите за обществени поръчки, като акцент в него са практическите аспекти в дейността по управление на обществените поръчки.

В настоящия раздел имате възможността да се запознаете с основните аспекти от Наръчника, като пълното му съдържание е достъпно след участие и приключване на обучение по темата от програмата на Procurement.bg.