Наръчник по ЗУСЕФСУ

Начало » Наръчник по ЗУСЕФСУ

Настоящият раздел съдържа цялостна информация по приложението на Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление. Като основен нормативен акт, регулиращ процесите по кандидатстване, одобрение и финансиране на проектни предложения чрез разходване на средства от ЕС и ЕИП, познаването в детайли на разпоредбите му и спецификата на тяхното приложение е необходимост както за бенефициерите, така и за експертите на Програмни оператори и Управляващи органи.

В глава „Подбор на проектни предложения“ е представена информация относно процеса по одобрение на проектните предложения по различните програми. В казусите, които са на Ваше разположение, е засегнато оспорването на недопускане на проектни предложения на етап „Техническа и финансова оценка“.

В глава „Верификация“ ще откриете представени казуси, касаещи процеса по верификация на извършените от бенефициерите разходи. Като една от основните и технически най-обременена част от процеса по изпълнение на сключените договори за предоставяне на БФП, верификацията на средства е процедурата, при която най-често биват допускани грешки при подаване на съответните технически и финансови отчети от бенефициерите, респективно при тяхното одобрение от страната на експертите. Представените случаи обхващат цялостния процес, като са представени и отказ от верификация на реално извършени разходи, предварително извършени разходи, както отказ от верификация на вече верифицирани и изплатени суми.