ПМС 160 за НПО и Бизнес

Начало » ПМС 160 за НПО и Бизнес

При осъществяване на проект Бенефициерите разполагат с възможността за външно възлагане на действия, необходими за осъществяването на проектните дейности. Управлението на тези обществени поръчки е процес, изискващ обширни и задълбочени познания на материята и приложимото законодателство. В зависимост от качеството на Възложителя приложими са Закон за обществените поръчки, Постановление на Министерски съвет № 160/2016 г. и Постановление на Министерски съвет № 118/2014 г.. Извън посочените, при проекти, финансирани по програми за трансгранично сътрудничество, пряко приложимо е и Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG).

В настоящия раздел са представени казуси, свързани с налагане на финансови корекции при провеждане на процедури за избор на изпълнител, като е обърнато специално внимание на случаи, при които използваната методика за оценка на получените от възложителя оферти е основание за налагането й.

Пълен достъп до съдържанието на тази страница имат само потребителите на пакет Procurement.bg. За да се запознаете с условията за неговото придобиване можете да посетите страницата с неговото описание, линк към което което можете да намерите на заглавната страница или в секция “Услуги”