Avada Car Dealer News

Информационен ден, посветен на стартиране изпълнението на 3 проекта за безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 г. се проведе в Министерството на туризма на 14.10.2022 г.. Проектите са насочени към финансиране на вече извършени разходи за настаняване и изхранване на разселени вследствие войната в Украйна лица по три програми – ОПИК, ОПДУ и ОПОС.

Модератор на събитието беше заместник-министър Ирена Георгиева, която представи основните цели и очакваните резултати от проектите. За участие в събитието бяха поканени заместник-министър Мариела Модева, експерти, представители на управляващите органи по съответните оперативни програми, областни информационни центрове (ОИЦ) и други заинтересовани страни.

Замeстник-министър Георгиева запозна в резюме гостите на събитието с процеса на отпускане на средства по двете програми за хуманитарна помощ, администрирани от Министерството на туризма. Тя обърна внимание на факта, че в началото с цел спешното решаване на проблема с настаняването и изхранването на огромен брой бежанци и недостатъчния капацитет на базите за първоначален прием, е взето решение те да бъдат подслонявани и изхранвани в местата за настаняване и подслон. В тази връзка, администрирането на процеса беше поверено на Министерството на туризма, тъй като според разпоредбите на Закона за туризма то поддържа Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), съдържаща поименна информация за настанените лица в местата за настаняване и подслон и броя на реализираните нощувки за всяко от тях. Самото отпускане на средствата към местата за настаняване и подслон се предхожда от тяхното кандидатстване с подаване на заявления за възстановяване на разходи ежемесечно през Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).

„Изплащането на средствата по програмите за хуманитарна помощ се извършва след верификация на отчетения брой настанени лица с временна закрила за всеки предходен календарен месец и контролни проверки от множество други регистри. А като краен резултат Министърът на туризма, въз основа на работата на оценителна комисия, внася проект на Решение на Министерския съвет (РМС) за включването им в списък с одобрени кандидати“, обясни Ирена Георгиева.

Финансирането на двете програми за хуманитарна помощ, администрирани от Министерството на туризма, е уредено посредством сложен механизъм с авансово отпускане на средства от страна на държавния бюджет и последващото им възстановяване от неусвоени суми по отделни оперативни програми на ЕС.

„Днес имам честта да Ви информирам за старта на три проекта по ОПИК, ОПДУ и ОПОС с предвидена 100% безвъзмездна финансова помощ, чиято крайна цел е финансовото обезпечаване на вече предоставено настаняване и изхранване по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“, заяви заместник-министър Георгиева. По думите й, за да бъдат възстановени средствата от европейските фондове обаче, се минава през дълъг процес на кандидатстване от страна на Министерство на туризма като потенциален бенефициент посредством Информационната Система за Управление и Наблюдение (ИСУН 2020) по съответните оперативни програми, последващото одобрение на проектните предложения, сключване на административни договори за безвъзмездна финансова помощ, отчитане пред управляващите органи и разплащане на проектите.

Предвид спешността от осигуряване на достатъчен финансов ресурс за обезпечаване на програмите за хуманитарно подпомагане, Министерството на туризма, в партньорство с управляващите органи на съответните оперативни програми, процедираха в изключително кратки срокове действия по обявяване на процедури и подготовка на необходимите проектни предложения. В резултат, още на 14.07.2022 г. Министерството на туризма сключи административен договор за изпълнението на Проект BG16RFOP002-7.001-0001-C01 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна“ по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) на стойност 62 889 120 лева, които ще са достатъчни да възстановяват разходи за 1 572 228 нощувки с включена закуска и топъл обяд на бежанец, като се предвижда общият брой на лицата, получили подкрепа, да надхвърли 42 000 души, измежду които не по-малко от 16 800 деца под 18 години. Към настоящия момент изпълнението на проекта е в напреднал етап на отчитане. Проектът е със срок за изпълнение 1 година, но очакванията ни са да бъде предсрочно приключен до края на месец ноември 2022 г.

Вторият проект, по който Министерство на туризма усилено работи, стартира своето изпълнение официално на 23.09.2022 г. с подписването на административен договор BG05SFOP001-6.001-0001 по Оперативна Програма „Добро управление“ 2014-2020 г. (ОПДУ) и е с наименование „Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма“. Общата му стойност е 40 000 000 лева, достатъчни за покриването на 1 000 000 нощувки с включена закуска и топъл обяд, като се очаква да бъдат подпомогнати 68 544 души, в т.ч. 27 768 деца. По този проект се работи интензивно, като всичките ни усилия са насочени към неговото успешно завършване, отчитане и разплащане в рамките на настоящия месец октомври 2022 г.

Третият проект, който Министерството на туризма стартира, е BG16M1OP002-7.001-0001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна“ и е финансиран по Оперативна Програма „Околна среда“ 2014-2020 г.  (ОПОС). Той е на стойност 30 588 236,53 лева, като се планира по него възстановяването на разходи за 764 705 нощувки с включена закуска и топъл обяд на бежанец, а индикаторите, които следва да се постигнат чрез изпълнение на проекта, са: общ брой на лицата, получили подкрепа – 72 300 души, в т.ч. 29 900 деца под 18 години. Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца, но планираме да бъде успешно приключен до края на месец ноември 2022 г.

„Използвам възможността още веднъж да изкажа огромната си благодарност към екипите от управляващите органи на ОПИК, ОПДУ и ОПОС за отзивчивостта и навременната подкрепа в осигуряването на средства за финансиране на Програмите за хуманитарна помощ за бежанците от Украйна“, заяви накрая заместник-министър Георгиева.

Представителите на управляващите органи по оперативните програми поздравиха работещите в Министерството на туризма за огромния обем отлично свършена работа по проектите.