Националната асоциация “Правна инициатива за отворено управление” НАПИОУ  е създадена като сдружение в обществена полза преди 23 години в лятото на 1999, след активната работа на Американската агенция за международно развитие ААМР, на база отдадеността на правния екип  на Проект “Инициатива за местно самоуправление” на ААМР в лицето на адвокат Анелия Атанасова и юриста Йордан Сираков.

Адвокат Ева Радева  – член на Управителния съвет на НАПИОУ и изпълнителен директор на сдружението в обществена ползва,  продължава и днес да надгражда донорските усилия на ААМР в сферата на върховенството на закона, отвореното и прозрачно управление, отчетното и законосъобразно разходване на публичните средства чрез обществени поръчки.

Адв. Радева е Управляващ съдружник в „Научни Иновативни Решения“ (Scientific Innova Decisions), която е в основата на създаването на правната платформа procurement.bg. Опитът си в съдебните дела адв. Радева споделя с Вас и чрез Адвокатско дружество „Ева Радева и партньори“, който опит е в основата на казусите, представени на правната платформа procurement.bg.
Благодарение на усилията на адв. Марина Белчева чрез Легакорп ЕООД правната платформа procurement.bg е в завършен вид и е готова да посрещне Вашите потребности чрез услугите, които сме представили на сайта, ведно с промоционалния пакет на уникалната услуга procurement.bg.

Адв. Ева Радева

Основател, програмен експерт

Адв. Ева Радева е юрист с повече от 20 години професионален опит в областта на обществените поръчки, концесиите и публично-частното партньорство. Завършила е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и е преминала през редица обучения в сферата на обществените поръчки, сред които: „Обучение за борба с корупцията“ (Атлантически университет на Флорида, Център за обществени поръчки, Юли 2006); „Наблюдение и цикъл за управление на обществените поръчки“ (Съвет за обществени поръчки – Унгария, януари 2007); „Обучение на обучители за „Стратегическо планиране“ (LGI и USAID, Юни 1998) и др. Адвокат Радева е управляващ съдружник в “Научни иновативни решения” ООД (Scientific Innova Decisions)и управител и съдружник в Адвокатско дружество “Ева Радева и партньори”.

Част от извършените дейности през годините включват:

  • Ръководител на проект “Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в Българския съд”, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-3.003-0019-C01 /07.09.2017 г., по Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020, включващ следните дейности: „Проучване на съдопроизводствената практика в България“; „Изследване на добри практики“; „Изготвяне на стратегия за оптимизиране на администрирането на съдебните заседания, която предвижда мерки за насърчаване на гражданския контрол в съдопроизводствените действия“;
  • Програмен ръководител „Обществени поръчки“ в периода 1. Март 2003 – Април 2007 – DPK Consulting, офис в България, изпълнител на проекта: OGI USAID;
  • Правен и институционален експерт по проект: „Подобряване на административния капацитет в обществените поръчки в Косово“, Договор EuropeAid / 132388 / C / SER / HK в периода 3 септември 2016 – юни 2017 г. в Прищина, Косово за Планет, СА;
  • Правен и институционален експерт по проект: Техническа помощ за модернизиране на обществените поръчки в Ливан”, финансиран от ЕС, договор №: ENPI / 2013/327622 за външни действия на ЕС в периода 4. Май – Август 2015 в Бейрут, Ливан към Планет, СА;
  • Старши правен и институционален ключов експерт по проект: „Укрепване на системата за обществени поръчки в Босна и Херцеговина“ с договор за услуга 2013/336 – 009 в периода 5. Февруари 2014 – Февруари 2016 в Сараево, Босна и Херцеговина към Планет, СА;
  • Ръководител на екипа на финансиран от ЕС проект и старши експерт по обществени поръчки по проект за техническа помощ „Подобряване на системата за обществени поръчки в Черна гора“ 63 WDs, Основен бенефициент: Агенцията за обществени поръчки на Черна гора, финансиран от Европейската комисия в периода 6. Юли 2012 – Юни 2013 в Подгорица, Черна гора към ECF srl. рамков контрактор, Европейски съюз;
  • Самостоятелен старши експерт по обществени поръчки и ръководител на екипа по проект: Проект, финансиран от ЕС FWC BENEFICIARIES 2009 – LOT11, Подкрепа за изграждане на капацитет на Държавната комисия по обжалване в БЮРМ, EuropeAid / 127054 / C / SER в периода 7. Април 2011 – Април 2012 в Скопие, Северна Македония към ECF srl, ОП 11, Италия;
  • Пряко участие и принос към проект „Отворено управление“ на DPK consulting – за увеличаване на прозрачността и отчетността на българската обществена система за управление и др.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Легакорп ЕООД София
Научни иновативни решения ООД
Национален институт по обществени поръчки

Икономика и право

Фондация Правен изследователски институт НИОП
Адв. Марина Белчева

Съосновател, програмен експерт

Адв. Марина Белчева е юрист с повече от 20 години юридически стаж и адвокат от Софийската адвокатска колегия от 2000 г. Завършила е Юридическия факултет на СУ ”Св. Климент Охридски” и е докторант към Катедра “Управление” на УНСС; стипендиант на Международната организация за развитие на правото (IDLO, Рим, Италия – 2006 г.); член на Българската IDLO Алумни Асоциация; учредител и член на Управителния съвет на Българската асоциация по подземни води; Учредител и Председател на Управителния съвет на Сдружение „Експерти за обществени инициативи” (мрежа от експерти за работа с публичния сектор). Била е външен оценител на проектни предложения по оперативни порграми в периода 2007-2019 г. През 2015 г. е Ръководител на екипа, изготвил Общите и Специални условия на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Решение на УО за предоставяне на финансова подкрепа с приложени общи и специални условия за изпълнение на проектно предложение, както и Споразумение за реализиране на инвестиционна програма за програмния период 2014-2020 г. за нуждите на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., възложена от МРРБ. Адв. Белчева е консултант на публични и частни възложители в областта на: обществените поръчки, нередностите и финансовите корекции, публично-частни партньорства, управление на проекти, свързани с използване на природни ресурси и др.

Стефан Стефанов

Правен експерт „Обществени поръчки“

Стефан Стефанов е уникален млад юрист, който има огромен принос за Правната платформа Procurement.bg. Отдаден на правото, работещ творчески и всеотдайно г-н Стефанов създава творческите предпоставки за продукта на Правната платформа.