Общи условия

Начало » Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА  PROCUREMENT.BG

Настоящите Общи условия уреждат условията за използване на предоставените от НИР (Научни Иновативни Решения) ООД на потребителите информационни ресурси и услуги и урежда отношенията между НИР ООД и потребителите на уебсайта https://www.procurement.bg/.

OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл. 1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

 • https://www.procurement.bg/ е уебсайт – виртуално-информационен ресурс в интернет пространството, управляван от НИР ООД, който дава възможност за ползване на различни услуги.
 • „Уебсайт” (“website”) е обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • „Услуги“ , базирани на procurement.bg, са предоставяните на потребителите на уебсайта информационни ресурси и материали, както и възможността за регистриране в сайта на потребители.
 • „Потребител” e всяко физическо и/или юридическо лице, което ползва предоставяни от procurement.bg услуги.
 • Регистриран потребител е физическо лице и/или юридическо лице, което се регистрира на procurement.bg с цел използване на предоставяните от сайта услуги. Регистрираните потребители имат право да ползват конкретно посочените услуги, предназначени за клиентите на сайта.
 • „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
 • „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 • „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 • „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя.

Обвързване с Общите условия

Чл. 2. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. НИР ООД съхранява в лог-файлове IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

Действие на договора

Чл. 3. Договор между потребител и НИР ООД е в сила от момента на извършването на електронното изявление по предходния член.

Предмет на договора

Чл. 4. (1) НИР ООД предоставя на Потребителя посредством сайта си ресурси и услуги при  спазване на настоящите Общи условия и от двете страни, както и  при спазване на допълнително посочените изисквания в Интернет страницата  за конкретни услуги.

Промени в Общите условия

Чл. 5. Доколкото предоставяните от НИР ООД услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от НИР ООД.

Чл. 6. (1)При извършване на промени в Общите условия, които пряко и непосредствено засягат правата и/или задълженията на Потребителя,  НИР ООД се задължава да уведоми Потребителя като публикува в сайта си съобщение за промените в Общите условия и текста на измененията.

УСЛУГИ НА НИР ООД

чл.7 Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от НИР ООД безвъзмездно на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, част от тях предоставяни свободно на съответните интернет страници в http:// procurement.bg/ и част от тях предоставяни след регистрация.

чл.8 Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта. НИР ООД не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на http:// procurement.bg/ (хардуерен, софтуерен проблем, проблем със свързаност и др.).

Чл. 9 http:// procurement.bg/ предоставя следните услуги на Потребителя:

 • Достъп до специализирани информационни ресурси, включително текстови материали и др.
 • Възможност за регистриране на абонатите на http:// procurement.bg/ в сайта на НИР ООД.

Чл. 10. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Потребителя

Чл. 11. (1) Потребителят има право безплатно да ползва услугите на уебсайта, освен ако за някои услуги не е въведен платен достъп.

(2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за обща информация, предназначена за осъществяване на свързаните с нея експертни дейности, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

Чл. 12. Потребителят на уебсайта се задължава при ползуване на предоставяните от НИР ООД услуги:

 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да въвежда в заблуждение относно самоличността си.
 • Да не осъществява неоторизиран достъп до предоставяните от НИР ООД услуги чрез  използване на чужди пароли или каквито и да било други методи.

Права и задължения на НИР ООД. Ограничаване на отговорността

Чл. 13. (1) С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. НИР ООД не отговоря за вреди, евентуално причинени на Потребителя при ползуване на предоставяните услуги.

(2) НИР ООД не гарантира по какъвто и да е начин, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.

Чл. 14. (1) НИР ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

(2) НИР ООД не гарантира, че предоставяните услуги ще бъдат непрекъсваеми и винаги свободни от грешки.

(3) НИР ООД има право по своя преценка да прекратява предоставянето на услугите.

чл.15 НИР ООД се задължава да полага необходимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Уебсайта.

чл.16 НИР ООД си запазва правото временно или трайно да преустанови предоставянето на достъп до Уебсайта или до определени услуги, като уведоми Потребителите със съобщение на Уебсайта.

чл. 17 НИР ООД има право незабавно и без предизвестие да спира, ограничава или променя достъпа на Потребителя до Уебсайта и предоставяните услуги, когато последният ги ползва в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.

Злоумишлени действия

Чл. 18. (1) Потребителят се задължава да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите условия.

(2) При неизпълнение на задължението по ал.1, Потребителят дължи обезщетение.

Интелектуална собственост

Чл. 19. (1) Всички елементи на съдържанието на уебсайта http:// procurement.bg/, включително дизайн и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на НИР ООД и/или негови партньори.

(2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без разрешение на НИР ООД, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

(3) Доколкото услугите, предоставяни от НИР ООД, са предназначени изключително за лично, експертно ползване, Потребителят няма право да разпространява по какъвто и да било начин, публикуваните в http:// procurement.bg/ материали и ресурси, както и да копира или принтира от тях повече, отколкото разумно е необходимо за личните му нужди.

(4) В случай, че елементи или материали от уебсайта бъдат запаметени на компютъра на Потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на НИР ООД.

(5) При копиране или възпроизвеждане на материали и ресурси вън от допустимото, съгласно настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на НИР ООД, Потребителят дължи на НИР ООД неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева без ДДС за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава НИР ООД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 20. НИР ООД има право да събира и използва информация относно Потребителя, когато същия използва услугите, предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителя може да бъде идентифициран, може да включва име, рождена дата, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, e-mail адрес, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при ползване на услугите на НИР ООД.

Обработване на информация за Абоната

Чл. 21 (1) НИР ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод предоставяне на услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2) В Интернет страницата на съответната услуга, във връзка с която се обработват данните, НИР ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставянето им и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Потребителя или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай НИР ООД има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните органи на властта съгласно приложимите закони.

Чл. 22. (1) Информацията по чл. 20може да бъде използвана от НИР ООД за целите предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на услуги на Потребителя, за запитвания, за статистически и други цели.

(2) Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за НИР ООД.

Разкриване на информацията

Чл. 23. НИР ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното съгласие на Потребителя;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • други посочени в закона случаи.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 20. (1) Договорът между страните се прекратява:

 • от НИР ООД – по всяко време едностранно, без предизвестие и без да дължи каквито и да е обезщетения за вреди и пропуснати ползи да прекрати поддържането на уебсайта http:// procurement.bg/
 • от Потребител – по всяко време, по своя собствена преценка, може да спре ползването на предоставяните от НИР ООД. Достъп и услуги от Уебсайта, както и да поиска или осъществи прекратяване на регистрацията си, с което сключеният договор се счита за автоматично прекратен.

(2) Всяка от страните може да развали настоящия договор, в случай на виновно неизпълнение на задълженията по договора от насрещната страна.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Недействителност

Чл. 21. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право

Чл. 30. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.