Avada Car Dealer News

Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува Методическо указание № МУ-1 от 24 март 2023 г. относно възлагането на обществени поръчки за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за системата на предучилищното и училищното образование.

Документът е предназначен да подпомогне възложителите – детски градини, училища или общини, при избора на подходящ ред за възлагане на обществени поръчки за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, както и за избягване на грешки при сключването на договорите. Методическото указание е свързано с изпълнението на ангажименти на Р България по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Очаква се в резултат на издаването му да се намали неконкурентното възлагане.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“ и в секция „Предварителен контрол“ в подстраница „Предварителен контрол на АОП“- „Контрол върху процедури на договаряне (чл. 233 от ЗОП)“.