Avada Car Dealer News

Eвропейската комисия предложи задължителна за всички страни в ЕС директива за борба с корупцията в рамките на съюза и зад граница, която чувствително хармонизира и разширява обхвата на това понятие и предвижда преследване на корупционни действия в публичния и частния сектор като престъпления, а не само като административни нарушения. В някои случаи вероятно ще е възможно и изключването на осъдените за корупция от обществени поръчки и дори от заемане на длъжности в администрацията и парламента.

Освен това се подготвя създаване на специален режим на санкции по линия на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), насочен срещу тежката корупция в световен мащаб. В съобщението от днес не е използван терминът “глобален европейски Закон “Магнитски”, но смисълът е точно този.

Едно от изключенията в предложената директива е за финансирането на политическите партии и предизборните кампании, защото те се регулират от национални закони и правила.

Сред значимите за България предложения в пакета е наречено Осигуряване на ефективни разследвания и на наказателно преследване на корупцията и предвижда следното:

 • Държавите членки ще трябва да гарантират, че правоприлагащите органи и прокурорите разполагат с подходящи инструменти за разследване с цел борба с корупцията.
 • Държавите членки ще трябва да гарантират, че привилегиите и имунитетът могат да бъдат отнети своевременно в хода на разследвания за корупция по предварително законоустановена ефективна и прозрачна процедура.
 • Въвеждане на минимални правила относно давностния срок, за да се гарантира достатъчно време за подвеждане под съдебна отговорност на извършителите на корупционни престъпления.

Предложението за Директива на Европейския парламент и Европейския съвет е подробно описано върху повече от 40 страници като обединява сегашните усилия и развива нови направления и инструменти на ниво ЕС и на равнището на държавите членки:

Мрежа на ЕС срещу корупцията, обединяваща правоприлагащи органи, публични органи, практикуващи специалисти, гражданското общество и други заинтересовани страни, ще действа като катализатор за предотвратяване на корупцията в целия ЕС и ще разработва най-добри практики и практически насоки.

Една от основните задачи на мрежата ще бъде да подпомага Комисията при очертаването на общи области с висок риск от корупция в целия ЕС.

Работата на мрежата ще допринесе за изготвянето на стратегия на ЕС за борба с корупцията, която ще бъде разработена след консултации с Европейския парламент и Съвета, за да се постигне максимално въздействие и съгласуваност на действията на ЕСПо-строги правила за борба с корупцията чрез модернизиране на съществуващата правна рамка на ЕС за борба с корупцията:

 • Повишаване на осведомеността относно корупциятачрез провеждане на информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността и изследователски и образователни програми за намаляване на рисковете от корупция и корупционните престъпления.
 • Гарантиране, че публичният сектор носи отговорност съобразно с най-високите стандартичрез налагане на задължение на държавите членки да приемат ефективни правила относно свободния достъп до информация от обществен интерес, разкриването и управлението на конфликти на интереси в публичния сектор, разкриването и проверката на имуществото на държавните служители и регулирането на взаимодействието между частния и публичния сектор.
 • Създаване на специализирани органи за борба с корупциятаи осигуряване на подходящи ресурси и обучение за органите, отговарящи за предотвратяването и борбата с корупцията.

Един правен акт за всички корупционни престъпления и свързаните с тях санкции за:

 • Хармонизиране на определенията за корупционни престъпления, за да се обхванат не само подкупите, но и присвояването, търговията с влияние, злоупотребата със служебно положение, както и възпрепятстването на правосъдието и незаконното обогатяване, свързано с корупционни престъпления.
 • Повишаване на равнището на наказателните санкции за физически и юридически лица и хармонизиране на утежняващите и смекчаващите обстоятелства.

Освен че за пръв път на това ниво се израняват корупцията в публичната и в частната сфера, се предлага определяне на утежняващи и смекчаващи обстоятелства. Утежняващи обстоятелства могат да бъдат приложими, например, когато нарушителят е длъжностно лице на високо ниво или отговаря за правоприлагането. Смекчаващите обстоятелства могат да включват ситуации, при които нарушителят идентифицира други нарушители или съдейства за изправянето им пред правосъдието.

За правилата за деклариране на имущество, лобирането и бързото преминаване от обществени постове към частния бизнес (особно когато става дума за компании, за които или с които длъжностното лице е работило или регулирало на поста си) се призовава държавите-членки да гарантират, че са налице ключови превантивни инструменти, включително ефективни правила.

 • за разкриване и управление на конфликти на интереси в публичния сектор
 • за разкриване и проверка на активи на държавни служители
 • за взаимодействието между частния и публичния сектор.

Ограничителни мерки или санкции , когато корупционните действия сериозно засягат или рискуват да засегнат целите на Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС ще засягат случаи на пасивен или активен подкуп на държавен служител или злоупотреба или незаконно присвояване на собственост от държавен служител, включително изпиране на приходи от тези действия. По този повод на брифинга в Брюксел бяха зададени доста въпроси, свързани с т.нар. Катаргейт в Европейския парламент.


Източник: вестник “Дневник”