Avada Car Dealer News

На 28.04.2023 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира онлайн информационно събитие по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план)  BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” в рамките на приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

По време на събитието бяха представени условията за кандидатстване, начина на оценяване на бюджетните линии и условията за изпълнение по процедурата.Събитието се проведе онлайн през платформата Webex  като в него взеха участие представители на конкретните бенефициенти по процедурата – 50-те градски общини – бенефициенти по ОПРР, в качеството им на потенциални бенефициенти по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и  Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ по Програма „Развитие на регионите“ (ПРР).

По време на Информационния ден бе проведена и дискусия относно възникналите от страна на бенефициентите конкретни въпроси с подготовката на проектните предложения.