Avada Car Dealer News

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 1,2 млн. лв. (1 223 351 лв.) на 11 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020).

По сметките на 7 кандидати, които изпълняват публични проекти, са преведени 868 251 лв. По други 4 договора, които се реализират от частни кандидати, са наредени 355 100 лв.

Най-много средства, в размер на 544 188 лв., са изплатени на община Поморие, която има 4 проекта по ПМДР 2014-2020. Общината получава авансови плащания по два договора по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от стратегията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Поморие. Финансова помощ за първия е в размер на 156 003 лв. Инвестицията е предназначена за модернизацията на слип за рибарски лодки в „Рибарско пристанище Поморие”.

За втория проект по мярка 1.8 са преведени 153 798 лв. Инвестицията по ПМДР 2014-2020 е за създаване на морски център „Магазия” – Поморие“, който ще обслужва рибарско пристанище.

По друг проект на общината,  който се реализира по мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от стратегията на МИРГ Поморие, е отпуснат аванс от 155 628 лв. Помощта е за рехабилитация на крайбрежна алея и зелените площи на улица „П. К. Яворов“. Предвижда се още и подмяна на настилката и старите осветителни тела в оста на алеята.

Последният проект, за който община Поморие получава аванс от 78 759 лв., е договориран по мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност“ от стратегията на МИРГ-а. Средствата са отпуснати за провеждане на тридневен фестивал под надслов „Рибен фест – Поморие”.

На община Бургас са изплатени 239 985 лв. по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“. Със средствата от ЕС се изгражда нова лодкостоянка в кв. „Сарафово“. Тя ще осигури сезонно укритие за малки рибарски лодки. Капацитетът на съоръжението е за 20 плавателни съда с дължина 6,5 м.

Аванс, в размер на 64 738 лв., е преведен на МИРГ „Несебър – Месемврия“. С безвъзмездната помощ се финансират текущите разходи на групата за 2023 г. Средствата са осигурени по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от  ПМДР 2014-2020.

Субсидия, под формата на авансово плащане от 19 340 лв., получава и община Долни чифлик. Проектът е чест от стратегията на МИРГ „БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен“ по мярка 4. Целта на инвестицията е да спомогне за популяризирането на територията на МИРГ-а като подходящо място за инвестиции и туризъм.

Три от частните проекти, които получават плащания в размер на общо 287 945 лв., са част от стратегията на МИРГ „Несебър – Месемврия“. Най-голямата сума, в размер на 188 397 лв., е наредена по сметката на бенефициер, който реализира инвестиция по мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции” от стратегията на рибарската група. С безвъзмездната помощ ще бъдат закупени съоръжения за оборудване на общинския ветроходен клуб с учебни плавателни съдове. Целта на проекта е клубът да се утвърди като гръбнак на националния отбор на България по ветроходство и превръщане му в център на ветроходния спорт в България.

Вторият бенефициер получава плащане от 55 329 лв. по мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура” от стратегията на МИРГ „Несебър – Месемврия“. Безвъзмездната помощ се отпуска за разработени 4 нови туристически пакета с акцент върху слабо популярни ресурси и населени места от община Несебър, рибарски селища и др.

За третия частен проект, договориран чрез МИРГ „Несебър – Месемврия“, са наредени 44 219 лв. Със средствата се организира шестото издание на международния фестивал за любителските клубове по народни танци “Море бушува, Обзор танцува“.  Фестът събира фолклорни ансамбли от Македония, Гърция, Турция, Румъния, Унгария и Украйна.

Финансова помощ от 67 155 лв. е преведена на бенефициер по мярка 1.1.1. „Добавяне на стойност в рибарството“ от стратегията на МИРГ „Варна, Район Аспарухово – Белослав – Аксаково“. Субсидията е предназначена за закупуване на мобилен модул за първично пречистване на миди и съхранение на жива риба в хладилен бус. Целта на проекта е да се скъси веригата на доставка към крайния потребител.