Avada Car Dealer News
На 18.05.2023г. беше поставено началото на обучителния курс на тема “Въведение в цикъла на управление на проектите и обществените поръчки” и беше разгледан първият етап от цикъла на управление, а именно – Определяне на потребностите.
Това е етапът, на който възложителят дава отговор на въпроса “каква потребност трябва да бъде задоволена”, респективно “защо трябва да се реализира този проект (съответно тази обществена поръчка)”.
Определянето на потребностите е базисният момент, от който започва процесът по планирането на възлагането и изпълнението на обществената поръчка. За да бъде реализирана качествено една обществена поръчка, е необходимо да бъде осигурено достатъчно време за всеки един от няколко конкретни подетапа.
Подробна информация и резюме от консултативната дейност, проведена на 18.05.2023г. ще бъде достъпна за абонатите и ползвателите на пакета “Procurement.bg” в сайта в секцията „Цикъл на управление“.
На 25.05.2023г. ще бъде проведена консултативна дейност и предстои разглеждането на следващия етап от Цикъла на управление – „Формулиране на проекта и определяна на бюджет на проекта“.
Актуалният график можете да видите на страницата “Обучения и събития”