Avada Car Dealer News

Проведена е анкета от Агенцията по обществените поръчки, която изследва какви са причините, които възпрепятстват участието на стопанските субекти  в обществени поръчки. Анкетата е проведена в периода 20.01.2023 г. – 15.03.2023 г. Обобщените данни са въз основа на получените отговори от 284 участници, които са предоставяли повече от един отговор по въпросите с възможност за  по-широк опционален избор.

Представяме обобщение на водещите отговори, които поясняват някои от основните предизвикателства във възлагането на поръчки.

На първо място, прогнозната стойност на поръчките не е съобразена с пазарните цени – този отговор указва, че при възлагането на поръчки, прогнозната стойност, която се определя предварително, не отчита реалните пазарни цени. Това може да доведе до неправилно оценяване на финансовите аспекти на процеса на възлагане и да наруши баланса между цената и качеството на предлаганите продукти или услуги.

На следващо място, попълнилите анкетата считат, че при поръчки на ниска стойност се прилагат твърде сложни правила. Това може да затрудни и забави процеса на възлагане, особено за малките и средните предприятия, които разполагат с по-ограничени ресурси за справяне със сложността на процедурите.

На трето място, потребителите отчитат наличие на ограничаващи условия в поръчките. Този отговор подчертава, че възлагателните процедури често съдържат ограничения или изисквания, които могат да бъдат прекалено строги или несъразмерни спрямо реалните нужди на доставчиците. Това може да доведе до ограничаване на конкуренцията или изключване на определени доставчици, които иначе биха могли да предложат качествени продукти или услуги.

Недоверие в прозрачността на възлагателния процес е на четвърто място според резултатите от анкетата. Някои участници изразяват мнителност в прозрачността на процеса на възлагане на поръчки. Това може да бъде резултат от липса на яснота в критериите за избор на доставчици, недостатъчна комуникация на резултатите или общото усещане, че процедурите не са изцяло прозрачни.

Липса на гъвкавост в условията на договорите е поставено на пето място като предизвикателство. Договорите, свързани с възлагането на поръчки, често не отчитат специфичните нужди или променливостта на проектите. Това може да създаде проблеми по време на изпълнението на договорите и да затрудни доставчиците да отговорят на променящите се изисквания и условия.

Тези водещи отговори от анкетата ясно указват някои от най-важните предизвикателства, пред които се изправят възлагащите и доставчиците при процеса на възлагане на поръчки. Разбирането и адресирането на тези предизвикателства може да доведе до подобряване на ефективността и прозрачността на възлагателните процедури и да насърчат конкурентоспособността и иновациите в различните сектори.


Източник: https://www2.aop.bg/rezultati-ot-anketa/