Avada Car Dealer News

Финансирането по линия на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. се очаква да спомогне за разкриването на 1,3 милиона работни места и за нарастването на БВП в ЕС със средно 0,5 % до края на десетилетието, а в някои държави членки — и с до 4 %. То също ще допринесе за осигуряването на множество обществени блага, осезаеми и конкретни ползи за европейските граждани, региони и градове. Това са част от заключенията на публикувания днес доклад за резултатите от програмирането на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г.

За целта през този период политиката на сближаване ще мобилизира инвестиции с общ размер от 545 милиарда евро, от които 378 милиарда евро се финансират от ЕС. Тези инвестиции ще насърчат трайното намаляване на социално-икономическите различия, териториалното сближаване, европейския социален модел, цифровизирането и плавния и справедлив екологичен преход.

По-интелигентна и по-конкурентоспособна Европа

Политиката на сближаване дейно подкрепя научните изследвания и иновациите и спомага за преодоляването на цифровото разделение. Например 83 000 изследователи ще имат достъп до подобрени съоръжения, а 725 000 предприятия ще бъдат подкрепени в усилията си за интелигентен растеж.

Политиката има за цел да подпомогне модернизирането и цифровизацията на обществените услуги (с участието на 22 500 публични администрации) и цифровия преход на предприятията. Тя също така подкрепя развитието на цифровите умения и инфраструктура, включително чрез свързването на 3,1 милиона домакинства към високоскоростни мобилни мрежи и фиксирана цифрова инфраструктура.

Преход към по-устойчива Европа с нулеви нетни въглеродни емисии

Зелените инвестиции в смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях са съсредоточени върху целите на Европейския зелен пакт за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС с най-малко 55 % до 2030 г. и постигане на неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г.

За целта политиката на сближаване подкрепя проекти в области като енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, които са особено важни за изпълнението на ключовите действия на плана REPowerEU. Очаква се, например, 32 млн. m2 обществени сгради и 723 000 домакинства да се възползват от подобрени енергийни характеристики, както и да бъдат инсталирани 9 555 MW допълнителен капацитет за енергия от възобновяеми източници.

В подкрепа на адаптирането към изменението на климата и управлението на риска от бедствия, по линия на тази политика ще се инвестира в изграждането на 229 000 хектара нова зелена инфраструктура.

Ще бъде подпомогната и устойчивата градска мобилност, като се изградят 1 230 km нови и модернизирани линии за трамвай и метро и 12 200 km велосипедна инфраструктура.

Още 16,4 милиона души ще имат достъп до чиста вода и подобрена инфраструктура за отпадъчни води благодарение на инвестициите по линия на кохезионните фондове.

Към справедлив преход

Политиката на сближаване е в помощ на хората и районите, за които се очаква да бъдат най-силно засегнати от прехода към неутралност по отношение на климата, така че никой да не бъде изоставен.

Така тя ще подкрепи почти 39 000 предприятия в осъществяването на този преход. Над 5 000 малки и средни предприятия (МСП) ще се възползват от инвестициите в нови умения за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество. До 120 000 безработни ще се възползват от мерки за подпомагане на пазара на труда, а почти 200 000 души ще придобият нови квалификации.

По-социална и по-приобщаваща Европа

За да осигурят социален и приобщаващ растеж и в съответствие с Европейския стълб на социалните права, кохезионните фондове инвестират в хората, включително в техния професионален път. Това включва развитието на умения и ученето през целия живот — основни приоритети на Европейската година на уменията — за поне 6,5 милиона безработни. Това ще спомогне за постигането на целта на ЕС за 2030 г. най-малко 60 % от всички възрастни да участват в обучение всяка година.

Специално внимание се отделя на подобряването на интеграцията и приобщаването на над 3 милиона души, включително 600 000 души от маргинализирани групи, например ромите. Фондовете също ще подпомогнат 1,7 милиона ученици в началните и средните училища, а почти 3,5 милиона души се очаква да учат в нови или модернизирани учебни заведения.

Здравеопазването и дългосрочните грижи, включително инфраструктурата и оборудването, ще се радват на значителни подобрения, а 60 милиона пациенти се очаква да получат медицински консултации или лечение в нови или модернизирани здравни заведения.

По-добре свързана Европа

Политиката на сближаване ще подкрепя ефективните транспортни системи на всички териториални равнища, като например железопътния транспорт, един от най-безопасните и чисти видове транспорт: Ще бъдат изградени или модернизирани 3 900 km железопътни линии от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

И накрая, благодарение на програмите за европейско териториално сътрудничество в целия ЕС и съседните му държави ще бъдат инвестирани средства в съвместни проекти с участието на над 2 милиона души, 40 299 организации и 25 456 МСП.

Политиката на сближаване е основният инструмент за дългосрочни инвестиции в ЕС. Тя допринася за укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС, коригира дисбалансите между държавите и регионите и изпълнява политическите приоритети на Съюза.

Целите на политиката са:

  • по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа;
  • по-екологичен преход към ниски въглеродни емисии за постигане на устойчива Европа с нулеви нетни въглеродни емисии;
  • по-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността;
  • по-социална и по-приобщаваща Европа;
  • Европа по-близо до гражданите за ориентиран към местните условия подход „отдолу нагоре“, който позволява на подрегионалните територии и местните общности интегрирано и приобщаващо да определят своите собствени приоритети и проекти;
  • справедлив преход в изпълнение на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г. на основата на Парижкото споразумение.