Комисията прие две предложения за препоръка на Съвета за справяне с цифровото разделение чрез подобряване на преподаването на цифрови умения и осигуряване на всеобщ достъп до приобщаващо и висококачествено цифрово образование и обучение. Предложенията вървят с пилотния проект „Европейски сертификат за цифрови умения“, който ще улесни признаването на сертифициране на цифрови умения в целия ЕС.

Предложенията, приети в контекста на Европейската година на уменията, имат за цел да се справят с двете основни общи предизвикателства, идентифицирани от Комисията и държавите-членки на ЕС:

  1. липсата на цялостен държавен подход към цифровото образование и обучение;
  2. трудностите при оборудването на хората с необходимите цифрови умения.

Укрепване на ключови благоприятни фактори

Въпреки напредъка и някои отлични примери за иновации, комбинираните усилия досега не са довели до системна цифрова трансформация в образованието и обучението.

Държавите членки все още се борят да постигнат достатъчни нива на инвестиции в инфраструктура за цифрово образование и обучение, оборудване и цифрово образователно съдържание, цифрово обучение (повишаване на уменията) на учители и персонал, както и мониторинг и оценка на политиките за цифрово образование и обучение.

Предложението за „Препоръка на Съвета относно ключовите благоприятстващи фактори за успешно цифрово образование и обучение“ призовава всички държави-членки да осигурят всеобщ достъп до приобщаващо и висококачествено цифрово образование и обучение, за да се справят с цифровото разделение.

Това може да се постигне чрез създаване на последователна рамка от инвестиции, управление и обучение на учители за ефективно и приобщаващо цифрово образование.

Той предлага насоки и действия, които държавите членки могат да предприемат, за да приложат подход, включващ цялото правителство и множество заинтересовани страни, както и култура на иновации отдолу нагоре и цифровизация, ръководена от персонал в областта на образованието и обучението.

Подобряване на преподаването на цифрови умения

Второто идентифицирано общо предизвикателство е свързано с различните нива на дигитални умения в различните сегменти от населението и способността на националните системи за образование и обучение да се справят с тези различия.

Предложението за „Препоръка на Съвета за подобряване на предоставянето на цифрови умения в образованието и обучението“ се занимава с всяко ниво на образование и обучение. Той призовава държавите членки да започнат отрано, като предоставят цифрови умения по последователен начин на всички нива на образование и обучение.

Това може да се гарантира чрез установяване на нарастващи цели и създаване на целеви интервенции за конкретни „приоритетни или труднодостъпни групи“.

Предложението призовава държавите членки да подкрепят висококачествената информатика в училищата, да интегрират развитието на цифрови умения за възрастни и да се справят с недостига на професии в областта на информационните технологии чрез приемане на приобщаващи стратегии.

Комисията е готова да подкрепи изпълнението на двете предложения, като улесни взаимното обучение и обмена между държавите членки и всички съответни заинтересовани страни чрез инструменти на ЕС, като например Инструмента за техническа подкрепа.

Комисията също така насърчава дигиталното образование и умения чрез сътрудничество в рамките на Европейския център за цифрово образование и чрез финансиране от ЕС, като Еразъм+ и Програмата за цифрова Европа, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс и Възстановяване и Resilience Facility, Horizon Europe и NDICI-Global Europe.

Пилот за европейски сертификат за цифрови умения

Ключово действие на Комисията ще бъде улесняването на признаването на сертифициране на цифрови умения. За тази цел Комисията ще стартира пилотен проект за европейски сертификат за цифрови умения заедно с няколко държави членки.

Сертификатът има за цел да повиши доверието и приемането на сертифицирането на цифрови умения в целия ЕС. Това ще помогне на хората да получат широко, бързо и лесно признаване на дигиталните си умения от работодатели, доставчици на обучение и др.

Резултатите от пилотния проект ще бъдат представени като част от проучване за осъществимост на Европейския сертификат за цифрови умения към края на годината. Окончателният Европейски сертификат за цифрови умения ще бъде въведен през 2024 г. въз основа на резултатите от пилотния проект и констатациите от проучването.

Следващи стъпки

Комисията призовава държавите-членки бързо да приемат днешните предложения за две препоръки на Съвета.

Въз основа на успешния структуриран диалог и групата от национални координатори, Комисията ще създаде група на високо равнище за цифрово образование и умения, за да подкрепи изпълнението на двете препоръки.

Заден план

Двете представени предложения се основават на заключенията от структурирания диалог относно цифровото образование и умения, по време на който Комисията се ангажира с държавите-членки на ЕС през 2022 г.

Чрез Цифровото десетилетие ЕС има за цел да гарантира, че 80% от възрастните имат поне основни цифрови умения и че 20 милиона специалисти по ИКТ ще работят в ЕС до 2030 г.

Целта на диалога беше да се повиши ангажиментът за цифрово образование и умения и да се помогне за ускоряване на усилията на ниво ЕС, така че Европа да може да изпълни целите си за 2030 г. в тази област.

Освен това предложенията са в съответствие с основния стълб на солидарността и приобщаването на европейските цифрови права и принципи, според които всеки трябва да има достъп до интернет и цифрови умения, без никой да бъде изоставен.

Предложенията отговарят на двата стратегически приоритета на Плана за действие за цифрово образование: насърчаване на развитието на високоефективна екосистема за цифрово образование и подобряване на цифровите умения и компетенции за цифровата трансформация.

Планът за действие призовава за по-голямо сътрудничество на европейско ниво в областта на дигиталното образование, за да се отговори на предизвикателствата и възможностите на пандемията от COVID-19 и да се представят възможности за общността на образованието и обучението (учители и ученици), политиците, академичните среди и изследователите на национално ниво , ЕС и международно ниво.

Той е ключов фактор за реализиране на визията за постигане на Европейско образователно пространство до 2025 г. и допринася за постигането на целите на Европейската програма за умения, Плана за действие на Европейския социален стълб и Цифровия компас за 2030 г.

Като насърчава и подобрява дигиталните умения на европейците, днешният пакет е и ключов резултат от Европейската година на уменията.

Предложението се основава на анализа, извършен от Съвместния изследователски център на Комисията, като се идентифицират основните поуки и тенденции, възникнали чрез структурирания диалог, призива за доказателства и плановете за устойчивост и възстановяване на държавите-членки на ЕС.