Avada Car Dealer News

Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува Годишен доклад за дейността си за 2022 г. Докладът е изготвен на основание чл. 229, ал. 1, т. 27 от Закона за обществените поръчки и съдържа:

  • кратко описание на ролята и функциите на АОП, съгласно приложимата нормативна уредба и на основните приоритети в работата на Агенцията;
  • информация за осъществените дейности и резултати през годината;
  • данни относно съществени показатели, характеризиращи пазара на обществените поръчки в страната и функционирането на системата за възлагане;
  • информация относно управлението на предоставените на Агенцията ресурси.

Годишният доклад за дейността на АОП за 2022 г. е достъпен на Портала за обществени поръчки в секция „АОП“, „Годишни доклади“.


Източник: АОП