Avada Car Dealer News
  • ЕП призовава държавните и правителствени ръководители да създадат Конвент за преразглеждане на Договорите
  • Първи пакет от предложения за нова институционална структура на ЕС
  • Премахване на правото на вето, повече правомощия на ЕС в областта на здравеопазването, енергетиката, отбраната и социалните и икономическите политики
  • Пълно и пряко право на законодателна инициатива за Парламента и по-добра защита на основополагащите ценности

В четвъртък Парламентът прие резолюция, с която призовава Европейския съвет да се съгласи да започне процес на преразглеждане на Договорите за ЕС.

Предвид множеството текущи и неотдавнашни кризи, членовете на ЕП се възползваха от прерогативите си да призоват за изменение на Договорите чрез:

  • реформиране на процедурите за гласуване в Съвета, за да се повиши капацитетът на Европейския съюз за действие, включително преминаване от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство, в области като санкциите, т.нар. „клаузи за преход“, както и в случай на извънредна ситуация;
  • адаптиране на правомощията на ЕС, по-специално в областта на здравеопазването и трансграничните заплахи за здравето, при завършването на енергийния съюз, основан на енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници и създаден в съответствие с международните споразумения за смекчаване на последиците от изменението на климата, както и в областта на отбраната и социалните и икономическите политики;
  • гарантиране на пълното прилагане на Европейския стълб на социалните права и включване в Договорите на социалния напредък по член 9 от ДФЕС, свързан с протокол за социален напредък;
  • укрепване на устойчивостта на икономиката на ЕС, като се обърне специално внимание на малките и средните предприятия и проверките на конкурентоспособността, и се насърчават инвестиции, насочени към справедливия, екологичния и цифровия преход;
  • предоставяне на Парламента на правото да инициира, изменя или отменя законодателство, и на пълни права за съвместно вземане на решения относно бюджета на ЕС; и
  • укрепване на процедурата за защита на ценностите, на които се основава ЕС, изясняване на установяването и последиците от нарушенията на основните ценности (член 7 от ДЕС и Харта на основните права на Европейския съюз);

Резолюцията беше приета с 355 гласа “за”, 154 гласа “против” и 48 гласа “въздържал се”, след дебат, проведен по-рано същия ден.

Следващи стъпки

Държавните и правителствените ръководители на 27-те държави членки ще могат да вземат решение за създаване на Конвент с обикновено мнозинство по време на Европейския съвет. Много членове на ЕП призоваха това да се случи при първа възможност, т.е. на срещата на върха на ЕС на 23-24 юни, за да се гарантира, че очакванията на гражданите ще бъдат оправдани и че резултатите от Конференцията за бъдещето на Европа ще бъдат добре използвани възможно най-скоро. Конвентът следва да включва членове на ЕП, комисари, членове на парламентите на държавите членки и лидери на ЕС.

Очаква се в средата на юни Европейската комисия да обяви как възнамерява да предприеме последващи действия във връзка с Конференцията. Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент (AFCO) ще продължи да работи по промените, които Парламентът ще се стреми да внесе в Договорите, в очакване на Конвента.

Контекст

На 9 май в Страсбург, председателят на ЕП Роберта Мецола, френският президент Еманюел Макрон от името на председателството на Съвета на ЕС и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен получиха от съпредседателите на Изпълнителния съвет на Конференцията нейния окончателен доклад. Той включва 49 предложения, включващи повече от 300 мерки по 9 теми, въз основа на 178 препоръки от европейските граждански панели, принос от националните панели и събития, идеи от европейското младежко събитие и 43 734 становища по 16 274 идеи, записани на многоезичната цифрова платформа.