Avada Car Dealer News

Изменена Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г. в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение, проведена в периода 02.06.2023 – 16.06.2023 г.


Файл за изтегляне можете да намерите тук.