Avada Car Dealer News

На свое заседание правителството на Република България прие Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските фондове при споделено управление.

Проектът на Постановление на Министерския съвет има за цел да уреди дейностите, представляващи администриране на нередности за програмния период 2021-2027 година, съгласно разпоредбата на член 69, параграф 6 от ЗУСЕФСУ.

С проекта се цели систематизиране в един подзаконов нормативен акт на правилата, регламентиращи процедурата за администриране на получени сигнали и установени нередности за новия програмен период 2021-2027 г. Целта е по този начин да бъде преодоляна съществуващата досега разпокъсаност на материята, която за програмния период 2014-2020 се урежда от различни подзаконови нормативни актове – по отношение на програмите, финансирани от ЕСИФ, уредбата на процедурите за администриране на нередности е в НАНЕСИФ, а по отношение на финансираните от други фондове на ЕС програми съответната уредба е в НОПАНФИПСЕС.