Avada Car Dealer News

Правителството одобри промени в ЗОП, свързани с изпълнения на евроангажименти

Финансовият министър ще упражнява контрол върху обществените поръчки. Това предвиждат промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), одобрени от Министерския съвет, които предстои да бъдат гласувани в парламента.

В момента контролът се осъществява от Агенцията за обществените поръчки. Тя избира на лотариен принцип кои поръчки да провери, като обикновено попадат предимно търгове с по-ниска стойност, като за разкош има и тук там по някоя за милиони левове.

С промените в ЗОП сега се предлага създаването на експертен консултативен съвет към министъра на финансите. Той ще действа като съвещателен орган по въпросите, свързани с контролната дейност при обществените поръчки, се казва в правителственото съобщение.

Целта на промените в ЗОП е ограничаване на корупцията и затягането на контрола.

Промените се правят във връзка с поети ангажименти на страната ни по Националния план за възстановяване и устойчивост, членството ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и в изпълнение на европейски директиви.

Намаляване на поръчките с един участник

По плана за възстановяване и устойчивост страната ни има ангажимент драстично да намали обществените поръчки с участието на един изпълнител. У нас над една трета (36%) от поръчките са с един кандидат, докато средно за Европейския съюз (ЕС) този показател е една четвърт (25%).

“ЕС е обезпокоен от ситуациите, в които имаме една подадена оферта, които са много по-голям процент, отколкото е нормалната практика в ЕС”, коментира регионалният министър Андрей Цеков при представяне на приоритетите си за работата.

Тогава той каза, че начините да се пребори държавата с тази практика са два и те ще залегнат в проектозакона. За целта се предвижда задължителен предварителен контрол на всички поръчки, който ще се прави от звеното за вътрешен одит на възложителя.

Освен това се засилва контролът върху работата на оценителната комисия. Предлага се да има възможност за проверка на работата ѝ преди да излезе с решение за избрания изпълнител.

За да се намалят процедурите за договаряне без обявление, се прецизирана дефиницията на “изключителни обстоятелства” в §2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

Всички поръчки за над 5 млн. лв. ще минават на предварителен контрол

Освен това се заменя лотарийният принцип за предварителна проверка на обществените поръчки, който се прави от Агенцията за обществените поръчки. Предвижда се занапред на контрол да подлежат всички поръчки, чиято прогнозна стойност е над 5 милиона лева.

Дава се възможност да се изисква обосновка за необичайно благоприятни предложения и при подадени само една или две оферти. В тези случаи съпоставката ще се извършва с обявената прогнозна стойност. Когато това не е възможно (например единични цени, отстъпки, надценки и др.) – с друга, предварително обявена от възложителя обективна база за сравнение, се казва в правителственото съобщение.

В него е посочено, че се въвежда задължение за публичните възложители да поставят екологични изисквания при възлагане на поръчки за доставки и услуги над определени прагове.

Индексиране на договорите при инфлация

Предложени са промени, свързани с практическото прилагане на закона. Прецизирана е разпоредбата на чл. 117а от ЗОП, с цел преодоляване на противоречиво тълкуване относно възможността за индексиране цените на договори при инфлация, когато за съответния предмет няма одобрена методика.

В тези случаи размерът на увеличението ще се установява във всеки конкретен случай въз основа на представените доказателства.

Предложено е още и двойно увеличение на санкциите при нарушения на правилата за възлагане.


Източник Mediapool