Avada Car Dealer News

Постановление №86 от 1 юни 2023 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г. е обнародвано в Държавен вестник, брой 49 от 6 юни 2023 г.

Нормативният акт определя общите национални правила и детайлните правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ), за програмен период 2021 – 2027 г. В обхвата му са включени 13 програми за програмен период 2021-2027, както и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, за средствата за финансиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Общите национални правила за допустимост на разходите се прилагат за следните програми:
1. Програма „Конкурентоспособност и иновации на предприятията“ 2021 – 2027 г.;
2. Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 г.;
3. Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.;
4. Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.;
5. Програма „Техническа помощ“ 2021 – 2027 г.;
6. Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.;
7. Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.;
8. Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.;
9. Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027 г.;
10. Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“ 2021 – 2027 г.;
11. Програмата по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г.;
12. Програмата по Фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 – 2027 г.;
13. Програмата по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021 – 2027 г.;
14. Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., за средствата за финансиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Пълният текст е достъпен на:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=3E1064DE22005DF66D22D37893804F3D?idMat=195500