Avada Car Dealer News

Уважаеми колеги,

В бр. 88 от 20.10.2023 г. на Държавен вестник беше обнародван ЗИД на Закона за обществените поръчки. Промените се отнасят до: възможностите за делегиране на правомощия, от страна на възложителите; обхвата на изключенията от приложното поле на закона за публични и секторни възложители; увеличаване на стойностните прагове по чл.20 от закона; въвеждане на нови условия за писмените обосновки при необичайно благоприятни оферти; някои изисквания, свързани с изменение на условията, обявени от възложителите; размера на гаранцията за изпълнение на договора; договорите под условие; правомощията на АОП; увеличаване размера на глобите за нарушения по закона, допуснати от възложители и др.

В глава Тридесет и първа „Контрол“, се предвижда нов Раздел Iа. „Предварителен и текущ контрол“ (в сила от 01.01.2024 г.), който въвежда контрол, осъществяван от наблюдатели, определени от Министъра на финансите, при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с особена сложност, засилен обществен интерес и/или свързани с критични инфраструктури, когато стойността им е по чл. 20, ал. 1 от ЗОП.

ЗИД на ЗОП влиза в сила в 2-месечен срок от обнародването му в Държавен вестник.

Пълният текст на ЗИД на ЗОП е достъпен на:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=200381