Avada Car Dealer News

Във връзка с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани с ДВ, бр. 88 от 20 октомври 2023 г., от 1 февуари 2024 г. за възложителите влиза в сила задължение да използват нови електронни формуляри за изготвяне и изпращане за публикуване на обявления, включително за процедури, стартирани преди тази дата.

От тази дата агенцията преустановява изпращането на обявления за публикуване в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС) по процедури, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП (чрез „Редактора на форми“). Възложителите следва да попълват подлежащите на публикуване в ОВ на ЕС обявления чрез електронната услуга еNotices2, предоставяна от Службата за публикации на Европейския съюз, като едновременно с това информацията се попълва и изпраща за публикуване в Регистъра на обществените поръчки чрез „Редактора на форми“.

Новите електронни формуляри са налични на тестовата среда на Службата за публикации на следния адрес: https://enotices2.preview.ted.europa.eu/home. За използването й е необходимо регистрация и създаване на потребителски профил.