Avada Car Dealer News

Постановление №86 от 1 юни 2023 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г. е обнародвано в Държавен вестник, брой 49 от 6 юни 2023 г.

Нормативният акт определя общите национални правила и детайлните правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ), за програмен период 2021 – 2027 г. В обхвата му са включени 13 програми за програмен период 2021-2027, както и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, за средствата за финансиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Пълният текст е достъпен на сайта на Държавен вестник.