Avada Car Dealer News

Със свое решение от 07.12.2023 г. Съдът на ЕС се е произнесъл по две преюдициални запитвания, отправени на основание член 267 ДФЕС от ВАС, в рамките на производства по дела на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014—2020 г. срещу Община Разград (C‑441/22) и на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Националния орган по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния—България 2014—2020 г. срещу Община Балчик (C‑443/22).

Запитванията са отправени във връзка решения, взети от ръководителя на съответния управляващ орган, с които той е определил по отношение на тези две общини финансова корекция в размер на 25 % върху допустимите разходи по ЕСИФ в рамките на организираните от тях обществени поръчки за строителство.

Преюдициалните запитвания се отнасят до тълкуването на член 72, пар. 1, б. д) и пар. 4, б. а) и б) от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.02.2014 г. за обществените поръчки. Съдът на ЕС се произнася, че тази разпоредба трябва да се тълкува в смисъл, че

1) „За да се квалифицира изменение на договор за обществена поръчка като „съществено“ по смисъла на тази разпоредба, не е необходимо страните по договора да са подписали писмено споразумение с предмет посоченото изменение, тъй като съгласуване на волята в посока на въпросното изменение може да се установи по-специално и от други писмени доказателства, произхождащи от тези страни“.

2) „Дължимата грижа, която възлагащият орган трябва да положи, за да може да се позове на тази разпоредба, изисква по-специално при подготовката на съответната обществена поръчка той да е взел предвид рисковете от превишаване на срока за изпълнение на тази поръчка, породени от предвидими причини за спиране на изпълнението, като обичайните метеорологични условия, както и нормативните забрани за извършване на строителство, които са предварително публикувани и приложими за период, включен в срока за изпълнение на посочената поръчка, като такива метеорологични условия и нормативни забрани, когато не са предвидени в документацията, уреждаща процедурата за възлагане на обществена поръчка, не могат да бъдат основание за изпълнението на строителството извън срока, определен в посочената документация, както и в първоначалния договор за обществена поръчка“.

Пълният текст на решението е достъпен на:

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=lst&pageIndex=0&docid=280432&part=1&doclang=BG&text=&dir=&occ=first&cid=189866