Avada Car Dealer News

Агенцията по обществени поръчки (АОП) изготви доклад с най-често допусканите грешки на етапа на подготовка на възлагателния процес, установени при контрола чрез случаен избор (КСИ) през 2022 година. Документът е във връзка с междинен етап от Реформа 10 „Обществени поръчки“, Компонент „Бизнес среда“, включен в рамките на стълб „Справедлива България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

В доклада са разгледани общо 250 преписки от първи етап. Над 80% от тях са за обществени поръчки на публични възложители (39% – на общини, а 15% – на министерства и агенции). При почти 40 % от процедурите предметът на поръчката е разделен на обособени позиции.

Според обекта на възлагане около 59% от поръчките са за доставки, 28% – за услуги, 13% – за строителство.

Анализът на констатациите показва основните несъответствия и пропуски, установени в документите, обхванати от контрола чрез случаен избор – решението за откриване на процедурата, обявлението, с което се оповестява откриването, техническата спецификация и методиката за оценка на офертите.

Коментираните в доклада пропуски и грешки са илюстрирани с конкретни примери по отношение на които е необходимо да се обърне специално внимание.

Контролът чрез случаен избор е регламентиран в чл. 229, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки като една от формите за оказване на методическа помощ на възложителите. Проверяваните по този ред процедури са избират чрез специален софтуер – Система за случаен избор, по методика, отчитаща нивото на риск. Реализирането на предварителния контрол подпомага възложителите при прилагане на действащата нормативна уредба относно обществените поръчки, като им позволява своевременно да идентифицират и отстранят възможни пропуски и проблеми.

Пълният доклад е достъпен в раздел Контрол чрез случаен избор (чл. 232 от ЗОП) на Портала за обществени поръчки.