Avada Car Dealer News

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание по прилагане на чл. 114 от Закона за обществените поръчки.

То е свързано с прилагането на новата уредба, регламентираща договорите под условие, когато при откриване на обществената поръчка не е осигурено финансиране.

Целта на указанието е да се разясни на възложителите действието на разпоредбата и приложимостта й към заварените договори, както и  предпоставките за сключване на договорите под условие. Представени са новите моменти по отношение на гаранцията за изпълнение и основанията за прекратяване на тези договори.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“, раздел „Методически указания“.