Avada Car Dealer News

На официалният интернет сайт на Агенцията по обществени поръчки (АОП) е публикувана Заповед №РД-6 от 31.01.2024 г. на изпълнителния директор на АОП, с която са утвърдени образците за възлагане на обществени поръчки по националните правила чрез използване на електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, съгласно § 105, т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) (ДВ, бр. 88, 2023г.) същите влизат в сила от 01.02.2024г., като част от измененията на ЗОП. Те са следните:
1. Образец на „Решение по чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗОП за откриване на процедура“;
2. Образец на „Решение по чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗОП за одобряване на промени в условията по обявена процедура“;
3. Образец на „Обявление за поръчка (ЗОП)“;
4. Образец на „Обявление за поръчка – комунални услуги (ЗОП)“ ;
5. Образец на „Обявление за възложена поръчка (ЗОП)“;
6. Образец на „Обявление за възложена поръчка – комунални услуги (ЗОП);
7. Образец на „Обявление за изменение на договор (ЗОП)/Обявление за изменение на договор – комунални услуги (ЗОП)“;
8. Образец на „Обявление за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП“;
9. Образец на „Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП“;
10. Образец на „Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП“;
11. Образец на „Обявление за приключване на договор за обществена поръчка“;
12. Образец на „Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП.