Avada Car Dealer News

На официалната страница на Конституционният съд (КС) е публикувано решение по конституционно дело №8/2023 г., с което КС отхвърли искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 55, ал. 2 от Закона за Сметната палата (обн. ДВ, бр. 12 от 2015 г.; посл. изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г.).
Чл. 55, ал. 2 от Закона за Сметната палата гласи: „Окончателните одитни доклади не подлежат на оспорване по съдебен ред.“
Решението е прието единодушно, като на заседанието са присъствали 12 конституционни съдии.
Конституционният съд заявява в своето решение, че „по своето естество окончателните одитни доклади на Сметната палата не са административни актове, поради което разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията е неотносима към предмета на настоящото дело и от нея не следва да се черпят аргументи за противоконституционност на чл. 55, ал. 2 от Закона за Сметната палата. Специфичната правна същност на окончателните одитни доклади е предопределена от конституционно установената функция на Сметната палата да осъществява контрол за изпълнението на бюджета, като по този начин подпомага осъществяването на конституционните правомощия на Народното събрание.