Avada Car Dealer News

На официалният интернет сайт на Министерски съвет е публикувано, че със свое решение правителството е одобрило бюджетната процедура за 2025 г. в срока, определен от Закона за публичните финанси. Целта е създаване на необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетното планиране. Определени са етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет, както и базата за разработване и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. и за съставяне на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2025 година. Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по прилагането на механизмите и мерките, заложени в основните етапи на Европейския семестър за координация на икономическите политики през 2024 година.

Програмен формат на бюджет за 2025 г. ще прилагат всички първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети са част от държавния бюджет, с изключение на Народното събрание и на съдебната власт. Това е инструмент на правителството за повишаване на качеството на управление на публичните финанси, подобряване на процесите на планиране и изготвяне на проектобюджетите на бюджетните организации, повишаване на прозрачността и отчетността на бюджетните системи. В съответствие с § 7 и 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. съдебната власт ще прилага и програмен формат на бюджет съгласно приета от Пленума на Висшия съдебен съвет Методология за програмно бюджетиране в съдебната власт, съответстваща на приложимите общи изисквания за структурата и съдържанието на програмните формати на бюджет по Закона за публичните финанси, за което в бюджетната процедура за 2025 г. са включени съответните разпоредби.