Avada Car Dealer News

С информация на официалната интернет страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), ни уведомяват, че министерството е започнало  подписването на споразумения с общини за финансиране на проекти, определени като приоритетни в Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 година. Средствата ще се инвестират в проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на обекти – публична общинска собственост.

Със Закона за държавния бюджет за 2024 година беше приета Инвестиционна програма за общински проекти с включени в нея 1627 проекта с прогнозен размер и обхват за периода 2024 – 2026 година, реализацията на която е възложена на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В изпълнение на нормативните разпоредби МРРБ създаде необходимата организация. Министърът на регионалното развитие и благоустройството одобри проект на заявление, което общините следва да подават, като прилагат към него и необходимите документи, доказващи документалната обезпеченост на проекта.

На 13.02.2024 година в МРРБ бяха подписани първите споразумения с общини.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков поздрави кметовете и им пожела наслука. „Надявам се след няколко години да може да се похвалите с едни добри инвестиции, реализирани вече, които да променят към по-добро благосъстоянието и условията на живот на гражданите в общините“, каза министър Цеков. Той увери присъстващите представители на местната власт, че лично той и екипът на министерството са на разположение по всякакви въпроси.

Това е пилотна програма, надявам се да бъде усъвършенствана и тя да остане основен инструмент за финансиране на общинското развитие и стимулиране на регионалното развитие, допълнена със средствата по програмите на ЕС“, подчерта още регионалният министър.

Към момента в МРРБ са постъпили 822 заявления, като процесът по подаване продължава. Голяма част от тях вече са разгледани от експертите в министерството. Първоначално споразумения ще бъдат подписвани с общините с пълна документална готовност, за които след извършена проверка е констатирано, че заявленията и придружаващите документи напълно отговарят на изискванията, заложени в нормативната уредба.

Общините, в чиито заявления за проектни финансирания са установени непълноти и/или грешки в документацията след направения от експертите на министерството преглед, ще бъдат уведомявани чрез писма за констатациите, за да коригират пропуските си.

Едни от най-честите неточности в заявленията, прегледани от екипа на МРРБ до средата на м. февруари, са свързани с неправилно вписване на сумите за финансиране на проектите /с или без ДДС/. Посочват се и стойности, различни от тези по Приложение № 3 към закона. Сред другите пропуски е липса на информация и документи /виза за проектиране, съгласуван проект и др./, които трябва да бъдат приложени съгласно изискванията на закона и постановленията за неговото изпълнение. В някои случаи се наблюдава и прилагане на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтекъл срок.

Екипът на МРРБ продължава да извършва текущ преглед на всички заявления. При необходимост ще се изготвят и писмени указания до общините за отстраняване на констатирани пропуски. Своевременно и регулярно ще се пристъпва към подписване на споразумение с всички общини с пълна документална готовност. В края на всеки месец ще бъде публикуван списък с проектите, за които са подписани споразумения.

В разпоредбите на ЗДБРБ е разписана правна възможност за извършване на промени в списъка на одобрените проекти.