Avada Car Dealer News

На 05.03.2024 година Агенцията по обществени поръчки публикува на Портала за обществени поръчки ново Методическо указание № МУ- 3 относно съвместно възлагане на обществени поръчки по чл. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В Методическо указание № МУ- 3 се разяснява необходимостта за целите на съвместното възлагане от отделните възложители да бъде сключено изрично споразумение, в което трябва да бъдат уредени всички организационни, технически и финансови въпроси, свързани с провеждане на процедурата, сключването на договорите и приемането на резултата, предмет на поръчката.

Акцентира се върху това, че независимо дали процедурата за възлагане на обществената поръчка се провежда съвместно от името и за сметка на всички възложители или един от възложителите изпълнява техническите дейности по провеждане на процедурата като представлява едновременно себе си и останалите, всеки възложител отговаря за изпълнението на задълженията си по ЗОП.