Avada Car Dealer News

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за екологичните изисквания към определени продукти, предмет на обществени поръчки.

В мотивите към проекта се посочва, че той е с оглед подготовката за членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и привеждане в съответствие на националното законодателство, политики и практики с Препоръка на Съвета на ОИСР за подобряване на изпълнението на политиката по околна среда при обществените поръчки, OECD/LEGAL/0311.

С наредба се определят продуктовият обхват, минималните задължителни екологични изисквания към продуктите, предмет на обществени поръчки, които се доставят или се използват за предоставяните услуги, както и начинът на доказване на тези изисквания. С чл. 3 от проект на Наредба за екологичните изисквания към определени продукти, предмет на обществени поръчки са определени продуктовия обхват, минималните задължителни екологични изисквания към продуктите, предмет на обществени поръчки, които се доставят или се използват за предоставяните услуги, както и начинът на доказване на тези изисквания. Минимални задължителни екологични изисквания се определени за следните продуктови групи:

– „Копирна и графична хартия“,

– „Почистващи препарати и принадлежности“,

– „Компютри и монитори“ и

– „Храни, кетъринг услуги и автомати за продажба на храни и напитки“.

Видно от Наредбата законодателят определя, че при възлагане на обществени поръчки по чл. 47а от Закона за обществените поръчки, публичните възложители са задължени да постигнат целите по Приложение №3 към наредбата, които се определят като минимален дял на стойностите на договорите със „зелени“ изисквания по продуктовите групи, посочени в чл. 3 спрямо общата стойност на възложените обществени поръчки за съответните продуктови групи и период.

Общественото обсъждане по документите ще продължи до 18.04.2024 година.