НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (НИОП)

Основан е като НПО в обществена полза с цел продължаване и разпространяване опита в обществените поръчки на проект „ИНИЦИАТИВА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ” на USAID. Най-значимите цели на НИОП са:

  • да се намали корупционният риск и превенция на корупцията в сферата на разпределяне на бюджетните средства чрез обществени поръчки, концесии и други форми на публично-частно партньорство чрез промотиране въвеждането в практиката на публично-правните институции на реални и обективни измерители за Законосъобразност, Безпристрастност, Прозрачност, Конфиденциалност, Ефикасност и Ефективност, Професионализъм и Последователност;
  • Да се постигне висока специализация на експертизата в рамките на процеса на управление на бюджетните средства и активи по баланса на публично-правните институции;
  • Да формира иноваторски, институционални, изследователски и експериментални политики за икономическо развитие;
  • Да подпомага българската държава в разработването и прилагането на политиките за обезпечаване на човешки ресурси с цел постигане и гарантиране на професионализъм на експертите, работещи в сферата на оперативния мениджмънт на състезателните процедури;
  • Да инициира и развива иновационни практики за участие на магистратите в разработването на нормативната база на състезателните процедури и публично-частното партньорство и за участието им в обсъждания на конкретни казуси от практиката;
  • Да се разработват и прилагат работещи политики за насърчаване участието на малките и средни предприятия като бенефициенти на оперативните програми и в състезателните процедури по българското законодателство.