ФОНДАЦИЯ ПРАВЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ НИОП 

Фондация правен изследователски институт НИОП е организация с нестопанска цел, която работи за въвеждането в практиката на публично – правните институции на реални и обективни измерители за законосъобразност, безпристрастност, прозрачност, конфиденциалност, ефикасност и ефективност, професионализъм и последователност, както и за постигане на висока специализация на експертизата в рамките на процеса на управление на бюджетните средства и активи по баланса на публично – правните институции.

Експертният екип от професионалисти на ПИИНИОП подпомага развитието на нормативната база на състезателните процедури и отразяването в нея на норми, подпомагащи мониторинга на ефективността и одита на изпълнението при разходването на бюджетните средства, както и разработва правни способи, анализира и разпространява съдебни практики за осигуряване на прозрачност и отчетност при разходването на публични бюджетни средства.