ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ ЕООД

Център за професионално обучение и ориентиране ЕООД е професионално специализирана организация в провеждането на кампании и обучения за подпомагане дейността  на публични и частни институции, за усъвършенстване и повишаване на квалификацията на експерти в областта на обществените поръчки, концесии, публично – частни партньорства, управлението на бюджетни средства и проекти.

Организацията има обучителен център с лицензия от НАПОО за професионално образование, включително провеждане на сертифицирани обучения в сферата на обществените поръчки.