Avada Car Dealer News
Интервю с Доц. д-р Савина Михайлова – Големинова, Ръководител на Магистърската програма „Икономика и управление на публични ресурси“ в Стопанския Факултет на Софийски Университет “Свети Климент Охридски”

Доц. Михайлова, предстоящото обучение „Актуални теми в дейността на публичната администрация за програмен период 2021 – 2027“ е подкрепено от Стопанския факултет на Софийски Университет. Какво породи нуждата от това обучение?

Целта ни с Магистърската програма „Икономика и управление на публични ресурси“ в Стопанския факултет на СУ е да изграждаме мостове между теорията и практиката. Ето защо активно работим и споделяме добри практики на основа на сключените споразумения за сътрудничество с ББР, Фонда на Фондовете, Ernst & Young-България, НАП, Агенция “Митници”, Агенцията за държавна финансова инспекция, Фонд ФЛАГ, Фонда за устойчиви градове”. Представители на партниращите институции са и членове на екипа на програмата „Икономика и управление на публични ресурси”.

Този модел ни насочи и към партньорство с Правната платформа за нередности, нарушения и финансови корекции на обществени поръчки при провеждане на по- кратки форми на обучения. Имаме огромен потенциал  заедно, реализирайки ползотворно сътрудничество. Работим в една и съща област и университетът винаги е играл ролята на платформа за споделяне на знания и обмен на информация между заинтересованите страни.

Заедно можем да отговорим на потребностите от специализирани знания, дори и по средата на програмния период,  по актуални теми в дейността на публичната администрация за програмен период 2021 – 2027г.

На кого смятате, че ще бъдат полезни тези обучения?

Продължаващите квалификационни курсови ще са полезни  за студентите,  представителите на държавната и местната публична администрация, бизнеса и  консултантите. На участниците се издава документ от СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет – Център за образователни услуги, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от СУ в двумесечен срок (ПМС №215/12.08.2004 г.).

Според Вас какви са предизвикателствата пред публичната администрация за програмен период 2021 – 2027? Как биха могли да бъдат преодолени?

Публичната администрация е  изправена пред редица предизвикателства за програмен период 2021 – 2027г., които са  свързани с подготовка  и промяна на правната рамка, стратегическите документи, включително и  правоприлагането.

Не бих могла да бъда изчерпателна, но тези предизвикателства включват променящата се правна среда и практика, в която трябва да работи администрацията и бизнеса, в областта на управлението и контрола на средствата от ЕС, защитата на финансовите интереси на ЕС, включително финансовите корекции и нередностите, реформата на глобално и европейски ниво в областта на преките данъци, тенденциите в данъчното облагане и неравенствата, държавните помощи, насърчаването на инвестициите, реформата на публичните предприятия и новите изисквания към тях , произтичащи от новата държавна и общинската  политика в тази област, пътят ни към еврозоната и т.н..

Не на последно място, но не и по значимост, това са предизвикателствата, които винаги поставят  обществените поръчки и свързаните с тях въпроси, защото пред тях се разходват европейските и национални публични средства.

Тези предизвикателства се адресират  и от Националният план за възстановяване и устойчивост в пътя ни към европейска интеграция. Европейските институции наблюдават тези реформи и за това свидетелстват годишните доклади за България по линия на европейския семестър[1]. Само ако го прегледате доклада с препоръките, ще видите пред колко предизвикателства сме изправени  без да има нужда да ги дефинирам в детайли!

Надявам се, че ви уверих че сме в правилна посока, създавайки тази платформата за споделяне на знания и да преодоляваме предизвикателствата заедно!


Вижте програмата и страницата на предстоящето обучение.

 

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52023SC0602&qid=1686127911343